رسمی:معرفی هیأت داوران جشنواره دهم | اجرا مداوم جشنواره در استان کرمان همیشگی نیست

رسمی:معرفی هیأت داوران جشنواره دهم | اجرا مداوم جشنواره در استان کرمان همیشگی نیست

نشست رسانه ای مدیران اجرا جشنواره موسیقی فضاهای ایران در حالی برگزار شد که عده ای از اظهارت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان حاشیه…